Družbena odgovornost


Družbena odgovornost


V podjetju Autocommerce d.o.o. se trudimo omogočati podporo tudi okolju v katerem delujemo, saj ta bistveno vpliva na naše poslovanje in razvoj družbe, zato v ta namen s podporo športnim, kulturnim in humanitarnim dejavnostim pomagamo h kakovostnejšemu življenju širše skupnosti.


Sponzorstvo in donatorstvo


V družbi Autocommerce se sponzorstev poslužujemo za promocijo posameznih poslovnih enot in blagovnih znamk, ki jih zastopamo na lokalnem nivoju. Z namenom povečane prepoznavnosti in ugleda družbe ter tudi širše družbene odgovornosti, smo ponosni pokrovitelj ACH Volleya.

Želimo prispevati h kakovostnejšemu življenju širše skupnosti, zato z veseljem podpremo športne, kulturne in humanitarne dejavnosti.

Vključevanje zaposlenih v družbeno skupnost


Naši zaposleni so ključ do našega uspeha, zato vse zaposlene spodbujamo, da se aktivno vključujejo v različna strokovna in gospodarska združenja, da sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami, neprofitnimi organizacijami ter ostalimi zainteresiranimi ustanovami in javnostjo ter na ta način, s posredovanjem znanj in izkušenj pridobljenih v okviru delovnega okolja, zvišujejo raven bivanja celotne družbene skupnosti.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem


V Autocommerce d.o.o. razumemo politiko kakovosti in ravnanja z okoljem predvsem kot prožen sistem vodenja in organiziranja, sistem spodbujanja nenehnih izboljšav, sistem merjenja zadovoljstva kupcev in uporabnikov storitev, sistem motiviranja vseh zaposlenih, kot tudi sistem učinkovitega notranjega komuniciranja in skrbi za okolje. Vse našteto so naše usmeritve, ki jih moramo uresničevati vsi, na vsakem koraku in v vsakem trenutku. 

Dejavnost družbe Autocommerce d.o.o. je aktivno vpeta med kupce, lastnika, principala, poslovne partnerje in delavce.

Vodstvo družbe je s svojim delovanjem zavezano k vodenju družbe, ki zagotavlja:
• spoštovanje in zaščito interesov lastnikov ustanoviteljev družbe
• spoštovanje in zaščito interesov kupcev - strank
• spoštovanje pravic in zaščito interesov zaposlenih članov družbe
• spoštovanje in zaščito interesov principalov - poslovnih partnerjev
• delovanje družbe v skladu s poštenimi poslovnimi običaji
• delovanje družbe v skladu z zakonskimi predpisi in organizacijskimi, pravnimi ter statutarnimi 
predpisi družbe internega, eksternega in - institucionalnega značaja
• stalno skrb za varovanje okoljaVodstvo družbe zgoraj navedena osnovna izhodišča politike
uresničuje z:

• razvojem zaposlenih
• oblikovanjem korektnih odnosov do kupcev - strank
• delovanjem družbe v skladu s pravili in strategijo delovanja matične družbe - lastnika
• oblikovanjem ustreznega partnerskega odnosa s principali - poslovnimi partnerji ter oblikovanjem in usklajevanjem ciljev s cilji le-teh
• uskladitvijo zahtev in standardov delovanja družbe s pravili in standardi lastnika in principala

Na področju ravnanja z okoljem bo vodstvo pri vodenju družbe sledilo naslednji okoljski politiki:
• v skladu s politiko kakovosti zagotoviti izpolnjevanje okoljevarstvenih predpisov, ki veljajo za dejavnost naše družbe
• omogočiti kontinuiran proces izboljševanja varovanja okolja in s smotrno rabo energijskih in drugih virov zniževati stroške poslovanja,
• z upoštevanjem zahtev in pričakovanj javnosti bomo dolgoročno ustvarili in vzdrževali osnovne kriterije vključevanja v okolje
• za dosego zastavljenih ciljev bomo poskrbeli s pomočjo ustreznega obveščanja, komuniciranja z vsemi zaposlenimi v družbi
• s skrbjo za oblikovanje takih procesov, da bo pri njihovem izvajanju prihajalo do čim manjšega obremenjevanja okolja z nevarnimi odpadki
• skrb za zmanjševanje količin nastalih odpadkov ter ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov
• skrb za dvigovanje zavesti zaposlenih o varovanju okolja
• doseganje priporočil in zahtev okoljevarstvenih standardov ter predpisov

Z izvajanjem politike kakovosti in ravnanja z okoljem želimo doseči, da bodo proizvodi in storitve v skladu z zahtevami in pričakovanji kupcev in s tem zagotoviti tudi dolgoročno uspešnost poslovanja družbe.

V primeru dodatnih informacij glede politike kakovosti ter ravnanja z okoljem prosimo pišite na: info@autocommerce.si